Ανακοίνωση: Κατάλογος Επιτυχόντων Γρατής Εξέτασης για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Γραφέα