Ανακοίνωση: Προκήρυξη για αγορά υπηρεσιών-Αγορά Υπηρεσιών από Αναδόχους