Κατάλογος Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης για την Πλήρωση Κενής Θέσης Λειτουργού Α και Β – Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών