Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Οργανισμός αντλεί καταθέσεις από το ευρύ κοινό. Η κεφαλαιακή ευρωστία του Οργανισμού αποτελεί  εχέγγυο ασφάλειας των  καταθέσεων.

Ο  Οργανισμός ως Τραπεζικό  Ίδρυμα  είναι μέλος του «Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων» που ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με αποστολή τη διαχείριση του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων.

Ο Οργανισμός δέχεται καταθέσεις ως ακολούθως:

Α.   Σε Λογαριασμούς Προθεσμίας (Γραμμάτια):

Διάρκεια             Επιτόκιο για ποσό Γραμματίου πέραν των €30.000 Επιτόκιο για ποσό Γραμματίου πέραν των €10.000 μέχρι €30.000
18 μήνες 0,15% 0,10%
15 μήνες 0,15% 0,10%
12 μήνες 0,15% 0,10%
  •  Τα υφιστάμενα Γραμμάτια Προθεσμίας ενός, τριών, έξι και εννέα μηνών θα μπορούν να ανανεώνονται με επιτόκιο 0,01%  ή να διακόπτονται χωρίς επιβάρυνση και να μετατρέπονται σε άλλο είδος κατάθεσης.
  • Καταθέσεις Προθεσμίας (Γραμμάτια) μέχρι €10.000, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι υφιστάμενες Καταθέσεις Προθεσμίας μέχρι €10.000 θα μπορούν να ανανεώνονται με επιτόκιο 0,01%  ή να διακόπτονται χωρίς επιβάρυνση και να μετατρέπονται σε άλλο είδος κατάθεσης.
  • Για την περίοδο μέχρι 31 Μαϊου 2020, παρέχεται η δυνατότητα διακοπής Γραμματίων χωρίς επιβάρυνση εφόσον ο σκοπός της διακοπής είναι η συνένωση Γραμματίων.
  • Η διακοπή Γραμματίου, πριν τη λήξη του, κατά κανόνα δεν επιτρέπεται. Η οποιαδήποτε κατ’ εξαίρεση έγκριση διακοπής Γραμματίου συνεπάγεται επιβάρυνση εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.
  • Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ από τις  13 Φεβρουαρίου 2020.

Β.   Σε άλλους Λογαριασμούς Άμεσης Πρόσβασης:

Είδος Λογαριασμού Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 Από 1 Φεβρουαρίου 2020
Ταμιευτήριο 0,05% 0,00%
Όψεως 0,05% 0,00%
Τρεχούμενος Μισθοδοσίας με όριο παρατραβήγματος 0,20% 0,10%
Τρεχούμενος Απλός  με όριο παρατραβήγματος 0,10% 0,05%
Τρεχούμενος χωρίς όριο παρατραβήγματος 0,00% 0,00%

Οι υφιστάμενοι Λογαριασμοί Προειδοποίησης και Σχεδίου Αποταμίευσης, θα φέρουν επιτόκιο 0,05% μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 και από 1η Φεβρουαρίου 2020 θα φέρουν επιτόκιο 0%.

Λειτουργία και χαρακτηριστικά Λογαριασμών Άμεσης Πρόσβασης:

  • Οι Λογαριασμοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως Λογαριασμοί Πληρωμών, μέσα από τους οποίους μπορείτε να διενεργείτε μεταφορές/πληρωμές SEPA, μεταφορές/ πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (i-banking) και μόνιμες εντολές πληρωμής (Standing Orders).
  • Ο τόκος στους Λογαριασμούς Άμεσης Πρόσβασης υπολογίζεται στο ημερήσιο υπόλοιπο. Δεν υπολογίζονται τόκοι για Λογαριασμούς με υπόλοιπο μικρότερο των €20 (για τρεχούμενους, με υπόλοιπο μικρότερο των  €1000). Υπολογιζόμενοι καθαροί τόκοι μέχρι €1, δεν πιστώνονται.
  • Οι Τρεχούμενοι Λογαριασμοί υπόκεινται  σε έξοδα τήρησης λογαριασμού €12 ετησίως.

Όροι και Προϋποθέσεις για Άνοιγμα και Λειτουργία Τραπεζικού Λογαριασμού

Για εκτύπωση αποταθείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο