Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Οργανισμός αντλεί καταθέσεις από το ευρύ κοινό. Η κεφαλαιακή ευρωστία του Οργανισμού αποτελεί  εχέγγυο ασφάλειας των  καταθέσεων.

Ο  Οργανισμός ως Τραπεζικό  Ίδρυμα  είναι μέλος του «Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων» που ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με αποστολή τη διαχείριση του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων).

Ο Οργανισμός δέχεται καταθέσεις ως ακολούθως:

Α.   Σε Λογαριασμούς Προθεσμίας (Γραμμάτια):

Διάρκεια             Επιτόκιο για ποσό Γραμματίου πέραν των €10.000
18 μήνες 0,02%
15 μήνες 0,02%
12 μήνες 0,02%
  • Οι υφιστάμενες Καταθέσεις Προθεσμίας (Γραμμάτια) ενός, τριών, έξι και εννέα μηνών θα μπορούν να ανανεώνονται με επιτόκιο 0,01% ή να διακόπτονται χωρίς επιβάρυνση και να μετατρέπονται σε άλλο είδος κατάθεσης.
  • Καταθέσεις Προθεσμίας (Γραμμάτια) μέχρι €10.000, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι υφιστάμενες Καταθέσεις Προθεσμίας μέχρι €10.000 θα μπορούν να ανανεώνονται με επιτόκιο 0,01% ή να διακόπτονται χωρίς επιβάρυνση και να μετατρέπονται σε άλλο είδος κατάθεσης.
  • Για την περίοδο μέχρι 31 Μαρτίου 2022, παρέχεται η δυνατότητα διακοπής Γραμματίων χωρίς επιβάρυνση εφόσον ο σκοπός της διακοπής είναι η συνένωση Γραμματίων.
  • Η διακοπή Γραμματίου, πριν τη λήξη του, κατά κανόνα δεν επιτρέπεται. Η οποιαδήποτε κατ’ εξαίρεση έγκριση διακοπής Γραμματίου συνεπάγεται επιβάρυνση εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.
  • Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ από τις  10 Δεκεμβρίου 2020.

Β.   Σε άλλους Λογαριασμούς Άμεσης Πρόσβασης:

 

Είδος Λογαριασμού Μέχρι 31 Μαρτίου 2021 Από 1η Απριλίου 2021
Ταμιευτήριο 0,00% 0,00%
Όψεως 0,00% 0,00%
Τρεχούμενος Μισθοδοσίας με όριο παρατραβήγματος 0,10% 0,00%
Τρεχούμενος Απλός  με όριο παρατραβήγματος 0,05% 0,00%
Τρεχούμενος χωρίς όριο παρατραβήγματος 0,00% 0,00%

Οι υφιστάμενοι Λογαριασμοί Προειδοποίησης και Σχεδίου Αποταμίευσης, από 1η Φεβρουαρίου 2020 φέρουν επιτόκιο 0%.

Λειτουργία και χαρακτηριστικά Λογαριασμών Άμεσης Πρόσβασης:

  • Οι Λογαριασμοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως Λογαριασμοί Πληρωμών, μέσα από τους οποίους μπορείτε να διενεργείτε μεταφορές/πληρωμές SEPA, μεταφορές/ πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (i-banking) και μόνιμες εντολές πληρωμής (Standing Orders).
  • Ο τόκος στους Λογαριασμούς Άμεσης Πρόσβασης υπολογίζεται στο ημερήσιο υπόλοιπο. Δεν υπολογίζονται τόκοι για Λογαριασμούς με υπόλοιπο μικρότερο των €20 (για τρεχούμενους, με υπόλοιπο μικρότερο των  €1000). Υπολογιζόμενοι καθαροί τόκοι μέχρι €1, δεν πιστώνονται.
  • Οι Τρεχούμενοι Λογαριασμοί υπόκεινται  σε έξοδα τήρησης λογαριασμού €12 ετησίως. Από 1η Νοεμβρίου 2020, τα έξοδα τήρησης Τρεχούμενου Λογαριασμού για Νομικά Πρόσωπα θα είναι €24 ετησίως.

Όροι και Προϋποθέσεις για Άνοιγμα και Λειτουργία Τραπεζικού Λογαριασμού

Για εκτύπωση αποταθείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο