Πρωταρχικός σκοπός του Κεντρικού Φορέα είναι να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου.

Ο Κεντρικός Φορέας με όχημα τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μέσω των μεταξύ τους συμφωνιών, παραχωρεί σπουδαστικά δάνεια, επαγγελματικά δάνεια, καθώς και δάνεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Επιπρόσθετα ο Κεντρικός Φορέας επιχορηγεί τα επιτόκια στεγαστικών δανείων με όλα τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του Κεντρικού Φορέα.