Πριν ξεκινήσετε
  • Για την συμπλήρωση της φόρμας παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε φυλλομετρητή Google Chrome, Microsoft Edge ή Mozilla Firefox.

  • Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα με Ελληνικούς χαρακτήρες, όπου είναι δυνατό.

  • Μετά την υποβολή της φόρμας, η επικαιροποίηση θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 5 εργάσιμων ημερών νοουμένου ότι έχουν συμπληρωθεί και επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

  • Σε περίπτωση που ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας έχει αλλάξει, η αίτηση επικαιροποίησης σας θα προωθηθεί στο κατάστημα στο οποίο ανήκουν οι λογαριασμοί σας για κατ'ιδίαν επικαιροποίηση.

  • Τα αρχεία αντιγράφων αποδεικτικών στοιχείων δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 1.5ΜΒ σε μέγεθος, έκαστος. Επιτρέπονται αρχεία τύπου: PDF, JPEG, DOC και DOCX.

  Μέρος 1 – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου
  Πολιτική ΤαυτότηταΔιαβατήριο  ΆρρενΘήλυ


  Άγαμος/ηΈγγαμος/ηΧήρος/αΔιαζευγμένος/η


  Πρωτοβάθμια Εκπ.Δευτεροβάθμια Εκπ.Τριτοβάθμια Εκπ.  Μέρος 2 – Γενικά Στοιχεία

  Α. Διεύθυνση Διαμονής

  Β. Διεύθυνση Εργασίας

  Γ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας

  ΔιαμονήςΕργασίαςΆλλη

  Μέρος 3 – Εργοδοσία, Εισοδήματα και Πληρωμές

  ΑυτοεργοδοτούμενοςΙδιωτικός ΥπάλληλοςΟικοκυρά / Μη ΕργαζόμενοςΔημόσιος / Ημικρατικός ΥπάλληλοςΕθνοφρουρόςΦοιτητήςΆνεργοςΣυνταξιούχος

  Πλήρης ΑπασχόλησηΜερική Απασχόληση

  Μέρος 4 – Στοιχεία για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)

  ΌχιΝαι

  ΌχιΝαι  ΌχιΝαι

  • Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) είναι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών, και οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών. Επίσης αφορά πρόσωπα που συνδέονται ή συνδέονταν με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (νυν και πρώην Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, νυν και πρώην Μέλη του Προσωπικού).

  • Ο ορισμός του στενού συγγενικού περιβάλλοντος αφορά τον/την σύζυγο, κάθε σύντροφο (που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(-η) με τον (την) σύζυγο), τους γονείς, τα παιδιά και τους συζύγους/συντρόφους τους

  • Πρόσωπα που είναι γνωστοί ως “στενοί συνεργάτες” ΠΕΠ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

   • Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας και νομικών μηχανισμών με “ΠΕΠ”, ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση.

   • Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας (π.χ. εταιρείας) και νομικών μηχανισμών (π.χ. εμπίστευμα) οι οποίοι συστάθηκαν προ όφελος de facto “ΠΕΠ”

  • Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω, μπορείτε να ανατρέξετε στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας


  Μέρος 5 – Φορολογικά Στοιχεία  Ο Οργανισμός συμμορφώνεται με το Διάταγμα Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) του 2016 γνωστό ως “FATCA”, και εφαρμόζει τις πρόνοιες της σχετικής Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.).
  Ο Οργανισμός αναγνωρίζει και αναφέρει τους κατόχους λογαριασμών, που είναι πολίτες ή/και κάτοικοι των Η.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων “πράσινης κάρτας”), και διαβιβάζει στην τοπική Αρμόδια Φορολογική Αρχή, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το FATCA. Ακολούθως, η τοπική Αρμόδια Φορολογική Αρχή αναφέρει τις εν λόγω πληροφορίες στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.irs.gov/fatca.
  ΌχιΝαι


  Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (“CRS”) υποχρεώνει τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που βρίσκονται σε χώρες που εφαρμόζουν το CRS να υποβάλλουν πληροφορίες για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που τηρούνται, άμεσα ή έμμεσα, από κατόχους λογαριασμών που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε χώρες που εφαρμόζουν το CRS.
  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις πρόνοιες της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, που υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και επιβάλλει στα τραπεζικά ιδρύματα να λαμβάνουν πληροφορίες αναφορικά με τη φορολογική κατοικία των κατόχων λογαριασμών.
  Στην περίπτωση που η φορολογική σας κατοικία βρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πιθανό ο Οργανισμός να είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αυτή την πληροφορία και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές πληροφορίες σε σχέση με τους λογαριασμούς σας, στην τοπική Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Φορολογίας), η οποία ακολούθως θα μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια Φορολογική Αρχή της φορολογικής σας κατοικίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: www.oecd.org.
  ΌχιΝαι  * Σε περίπτωση όπου ο ΑΦΤ δεν είναι διαθέσιμος, παρακαλούμε όπως παρέχετε μία από τις πιο κάτω Αιτιολογίες Α, Β η Γ.  Α. Η χώρα φορολογικής κατοικίας του κατόχου λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΤ στους κατοίκους της.

  Β. Ο κάτοχος λογαριασμού δεν είναι σε θέση να αποκτήσει ΑΦΤ ή ένα ισοδύναμο αριθμό.

  Γ. Δεν χρειάζεται ΑΦΤ. (Σημείωση: Επιλέξτε αυτή την αιτιολογία μόνο στην περίπτωση όπου η εγχώρια νομοθεσία της χώρας φορολογικής κατοικίας που δηλώθηκε δεν ζητά την αποκάλυψη του ΑΦΤ που εκδόθηκε από τέτοια χώρα)


  Μέρη 6-9 - Πληροφόρηση  Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης συλλέγει, χρησιμοποιεί και είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που κατέχει στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Επιβεβαιώνεται ότι ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και αναφορικά με τη χρήση και ασφάλεια των δεδομένων σας στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μπορείτε να βρείτε στη «Δήλωση αναφορικά με τα προσωπικά σας Δεδομένα» η οποία σας δόθηκε κατά την πρώτη επαφή σας με το Τραπεζικό μας Ίδρυμα. Σε κάθε περίπτωση, η «Δήλωση αναφορικά με τα προσωπικά σας Δεδομένα» υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy
  1. Η υποβολή ανακριβούς, παραπλανητικής ή ψευδούς Δήλωσης αναφορικά µε τα πιο πάνω στοιχεία και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή τέτοιας δήλωσης αναφορικά µε κάποιο στοιχείο, θεωρούνται αδικήματα.

  2. Είναι υποχρέωση του φυσικού προσώπου να ενημερώνει άμεσα, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.
  Ευρωπαίοι Πολίτες:

  • Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας ή αντίγραφο Διαβατηρίου με πρόσφατη Φωτογραφία ή Πιστοποιητικό γεννήσεωςγια ανήλικους.

  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού μηνιαίων αποδοχών ή οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία για επιβεβαίωση της πηγής και του ποσού των εισοδημάτων.

  • Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την διεύθυνση του φυσικού προσώπου (λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/δημοτικών φόρων μέχρι και 6 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης).

  Πολίτες άλλων χωρών (ανάλογα με την περίπτωση):

  • Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου με πρόσφατη φωτογραφία.

  • Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την διεύθυνση του φυσικού προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/δημοτικών φόρων).

  • Πρόσφατη Άδεια “Προσωρινής Παραμονής και Εργασίας” στην Κύπρο (βίζα) σε ισχύ (ως συμπληρωματικό έγγραφο).

  • “Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ΔΕΑ/ARC)” (Aliens Record Card ή Aliens Book) σε ισχύ (ως συμπληρωματικό έγγραφο, εκτός από αιτητές Πολιτικού Ασύλου για τους οποίους είναι το κύριο έγγραφο ταυτοποίησης, συνοδευόμενο από την αίτηση Πολιτικού Ασύλου).

  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού μηνιαίων αποδοχών ή ένα από τα ακόλουθα:

   • Πρόσφατο Συμβόλαιο Εργασίας σε ισχύ, ή

   • Πιστοποιητικό γάμου σε περίπτωση παντρεμένων με Κύπριους, ή

   • Πρωτότυπο αποδεικτικό εγγραφής στο Κολλέγιο/Πανεπιστήμιο, ή

   • Οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαίωσης της πηγής των εισοδημάτων

  Επεξηγηματική Σημείωση - Για κατοίκους εξωτερικού ο αριθμός διαβατηρίου να συμπληρώνεται υποχρεωτικά.
  Είναι σε γνώση μου ότι οι πληροφορίες που παρέχω καλύπτονται από τις πλήρεις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη σχέση του Κατόχου Λογαριασμού με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης («ΟΧΣ»), οι οποίες ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο ΟΧΣ δύναται να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τις πληροφορίες που παρέχω. Βεβαιώνω ότι είμαι ο κάτοχος λογαριασμού (ή ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράψω εκ μέρους του κατόχου λογαριασμού) σε σχέση με το λογαριασμό/τους λογαριασμούς που σχετίζονται με το παρόν έγγραφο. Επίσης, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι ακριβή, αληθή και ορθά και αποτελούν τη βάση της συμβατικής σχέσης μεταξύ εμού ως Πελάτη και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Περαιτέρω, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω τον ΟΧΣ άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή των πιο πάνω στοιχείων και σε περίπτωση που η πληροφόρηση είναι ελλιπής ή/και λανθασμένη να παραδώσω στον ΟΧΣ νέο έντυπο «Επικαιροποίησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου» άμεσα από την ημερομηνία που προκύπτει τέτοια αλλαγή συνθηκών.  Μέρος 10 – Αντίγραφα Αποδεικτικών Στοιχείων

  Μέρος 11 – Ταυτοποίηση