Προκήρυξη για κενή θέση Λειτουργού Α και Β – Τμήμα Νομικών Θεμάτων