Προκήρυξη για Αγορά Υπηρεσιών – Διεύθυνση Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Διαδικασιών