Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Οργανισμού.

Το Σχέδιο Δημοσίευσης περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες ο Οργανισμός δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει, μέσω της ιστοσελίδας του.

Σχέδιο Δημοσίευσης