Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018.

Ο Οργανισμός, συμμορφούμενος με τον πιο πάνω Κανονισμό, έχει προχωρήσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλαίσια παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων για Εργοδότηση

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Αιτήσεις Αναστολής Δόσεων)