Μεθοδος Υπολογισμου Βασικου Επιτοκιου

Για δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται από την 1η Μαΐου 2016 και μετά

Το Βασικό Επιτόκιο συνδέεται με το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία, των κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα), με συμφωνημένη διάρκεια μέχρι δύο έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση1 («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ»).

Ο Οργανισμός, στα πλαίσια ποιοτικής αξιολόγησης της αγοράς και των συνθηκών του ανταγωνισμού, μπορεί να προσθέτει στο Επιτόκιο Αναφοράς ΚΤΚ από -0,30% μέχρι +0,30% για τη διαμόρφωση του Βασικού Επιτοκίου του Οργανισμού.

Το Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση: στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο («Ημερομηνίες αναπροσαρμογής»)2 και χρησιμοποιείται το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο Αναφοράς ΚΤΚ.

Συνθήκες που μπορεί να συμβάλουν σε αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου

Ο Οργανισμός ενδέχεται, σε μεταγενέστερο στάδιο, να:

  • Συμπεριλάβει και το κόστος άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων στη μεθοδολογία υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου.
  • Τροποποιήσει τη μεθοδολογία ώστε να συνδέσει το Βασικό Επιτόκιο με άλλο επιτόκιο αναφοράς. Σε περίπτωση που το επιτόκιο αναφοράς αλλάξει, το σχετικό περιθώριο που μπορεί να προσθέτει στο επιτόκιο αναφοράς μπορεί να αλλάξει ανάλογα.
  • Τροποποιήσει τη μεθοδολογία του υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, τις συνθήκες της αγοράς ή ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας του δείκτη που χρησιμοποιείται για το επιτόκιο αναφοράς.

Σε περίπτωση αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου, όλοι οι πελάτες του Οργανισμού θα ενημερώνονται ανάλογα.

1 Δημοσιεύεται κάτω από τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές (Επιτόκια των ΝΧΙ σε καταθέσεις κατοίκων
της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα)) στο www.centralbank.gov.cy

2 Σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα, την επόμενη εργάσιμη μέρα